Domov

O sekciji

Državna poročila

Dogodki

Članstvo

Povezave

Kontakt

 

Kartografska sekcija pri Zvezi geodetov Slovenije je bila ustanovljena 30.11.2005.

Predsednik sekcije je doc. dr. Dušan Petrovič.

Naslov sekcije za morebitna vprašanja v zvezi s sekcijo, gradiva in podobno:
doc. dr. Dušan Petrovič
Katedra za kartografijo, fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Jamova 2, Ljubljana
tel: 01 476 85 43
fax: 01 476 85 45
e-pošta: dusan.petrovic@fgg.uni-lj.si

Namen sekcije:
- zagotavljati strokovno povezovanje in okolje za strokovno skupno sodelovanje ter izmenjavo spoznanj na področju kartografije,
- priprava predstavitev, strokovnih razprav in promocijskih dejavnosti, vse s ciljem omogočanja napredka posameznikov in celotne kartografije,
- oblikovanje predlogov enotnih strokovnih mnenj in stališč o aktualnih zadevah in problematikah, oblikovanje predlogov stališč in strokovnih mnenj ZGS in njihovo zastopanje,
- predstavljanje stanja kartografije v Sloveniji, v mednarodnem okolju ter skrb za prenos spoznanj in idej iz mednarodnega v slovensko okolje.


Temeljni cilji delovanja sekcije:
- interesno in strokovno združevanje geodetov in drugih zainteresiranih strokovnjakov, ki jih zanima področje kartografije, z vidika znanosti, proizvodnje, uporabe ali poučevanja na področju kartografije;
- uveljavljanje kartografije znotraj geodetske stroke ter v odnosu do drugih strok, ki so s kartografijo povezane (geografija, urbanizem...);
- zastopanje skupnih stališč vključenih v sekcijo znotraj geodetske stroke in navzven;
- poglobljena medsebojna komunikacija članov sekcije in drugih zainteresiranih pridruženih posameznikov o problemih in izzivih na področju kartografije;
- spremljanje, obveščanje in promoviranje novitet na strokovnih področjih, ki zanimajo vključene v sekcijo;
- podajanje predlogov za vlogo kartografije v vseh ravneh izobraževalnih programov v Sloveniji (od osnovnega šolstva do univerzitetnega);
- spremljanje in usmerjanje priprave strokovne literature s področja kartografije;
- usklajevanje strokovne terminologije v slovenskem jeziku;
- poskus inventarizacije kartografske dejavnosti v Sloveniji (kart, kartografov, literature...) nekoč in danes;
- razvoj uporabe kart in kartografskih pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami;
- sodelovanje s sorodnimi društvi, organizacijami in inštitucijami v Sloveniji in tujini;
- zastopanje ZGS v ICA preko nacionalnega predstavnika;
- priprava strokovnih posvetov.


Poročilo o delu za leto 2007 in program delovanja za leto 2008

Sekcija za kartografijo je v letu 2007 zaključila drugo leto svojega delovanja. Med pomembnejše dosežke sekcije, predvsem pa posameznikov, članov sekcije so bile:
- priprava in tisk zbornika delavnice ICA komisije za gorsko kartografijo, ki je potekal v letu 2006
- izdelava spletne strani sekcije, ki bo omogočila lažjo in hitrejšo izmenjavo informacij,
- izdelava poročila o delu kartografije v Sloveniji v obdobju 2003 – 2006 in predstavitev poročila na skupščini Mednarodnega kartografskega združenja (ICA),
- aktivna udeležba na svetovnem kongresu kartografov (ICC) in na skupščini ICA v Moskvi (2 udeleženca),
- udeležba na tradicionalnem strokovnem posvetu Hrvaškega kartografskega društva,
- sodelovanje pri pripravi študijskih programih FGG in preostalih fakultet UL in univerz v Sloveniji,
- zaključek in izdelava Popisnega atlasa Slovenije,
- strokovna predavanja v Sloveniji in tujini,
- objava strokovnih člankov in prispevkov v strokovni in poljudni literaturi v Sloveniji in v tujini.

Program dela za leto 2008

- postavitev že pripravljene spletne strani in vzpostavitev rednih stikov in izmenjava informacij med člani sekcije,
- nadaljevanje dela na poročilu o delu kartografije v Sloveniji v obdobju 2003 – 2006 z rednim dopolnjevanjem,
- udeležba na tradicionalnem strokovnem posvetu Hrvaškega kartografskega društva.
- sodelovanje pri pripravi študijskih programih FGG in preostalih fakultet UL in univerz v Sloveniji,
- udeležba na različnih strokovnih in znanstvenih dogodkih v Sloveniji in tujini,
- strokovna predavanja v Sloveniji in tujini,
- objava strokovnih člankov in prispevkov v strokovni in poljudni literaturi v Sloveniji in v tujini.

 

Poročilo o delu za leto 2006 in program delovanja za leto 2007

Sekcija za kartografijo je v letu 2006 zaključila prvo leto svojega delovanja. Najpomembnejša aktivnost sekcije v letu 2006 je bila priprava in izvedba delavnice ICA komisije za gorsko kartografijo v Bohinju od 29. marca do 2. aprila, ki je v popolnosti uspela ob udeležbi preko 50 udeležence iz 8 držav. Zaradi zamude priprave prispevkov nekaterih udeležencev je zbornik prispevkov še v pripravi. Žal kljub načrtu v letu 2006 še nista bila vzpostavljena spletne podstran pri ZGS in forum – spletna klepetalnica. Preostale aktivnosti sekcije so bile omejene na aktivnosti posameznikov, članov sekcije:
- aktivna udeležba na GICON 2006 - Central European Cartographic Conference, julija na Dunaju (2 prispevka, 5 udeležencev),
- aktivna udeležba na tradicionalnem strokovnem posvetu Hrvaškega kartografskega društva,
- sodelovanje pri pripravi študijskih programih FGG in preostalih fakultet UL in univerz v Sloveniji,
- strokovna predavanja v Sloveniji in tujini,
- objava strokovnih člankov in prispevkov v strokovni in poljudni literaturi v Sloveniji in v tujini,
- dela na Popisnem atlasu Slovenje,
- priprava poročila o delu kartografije v Sloveniji v obdobju 2003 – 2006.

- glavni cilj sekcije v 2007 je vzpostavitev rednih stikov in izmenjava informacij med člani sekcije (vzpostavitev spletne podstrani pri ZGS in vzpostavitev foruma – spletne klepetalnice);
- dokončna priprava, oblikovanje in tisk zbornika prispevkov delavnice ICA komisije za gorsko kartografijo v Bohinju,
- dokončanje, prevod v angleščino in objava poročila o delu kartografije v Sloveniji v obdobju 2003 – 2006 ter predstavitev poročila na skupščini ICA v Moskvi,
- udeležba na svetovnem kongresu kartografov (ICC) in na skupščini ICA v Moskvi,
- udeležba na tradicionalnem strokovnem posvetu Hrvaškega kartografskega društva.
- sodelovanje pri pripravi študijskih programih FGG in preostalih fakultet UL in univerz v Sloveniji,
- zaključek in izdelava Popisnega atlasa Slovenije,
- strokovna predavanja v Sloveniji in tujini,
- objava strokovnih člankov in prispevkov v strokovni in poljudni literaturi v Sloveniji in v tujini.

 

Poročilo o delu v letu 2005 in program za leto 2006

Poročilo o delu in program delovanja Sekcije za kartografijo v okviru Zveze geodetov Slovenije za leto 2006

Sekcija za kartografijo je bila uradno potrjena na seji IO ZGS 30. novembra 2005 in zato seveda v letu 2005 še ni začela delovati v predvidenem obsegu. Tako so aktivnosti sekcije bolj omejene na aktivnosti posameznikov, ki pa so na nek način vseeno zametek prihodnjih aktivnosti sekcije:
- sodelovanje na Izredni skupščini ICA julija v La Coruni (Španija),
- udeležba in aktivno sodelovanje na Mednarodni kartografski konferenci v La Coruni (Španija),
- sodelovanje s 24 kartami na svetovni kartografski razstavi v okviru Mednarodne kartografske konference (karte so predstavili Geodetski inštitut, Geodetski zavod Slovenije, Orientacijska zveza Slovenije, Geodetska uprava RS in Ministrstvo za obrambo RS),
- udeležba na tradicionalnem strokovnem posvetu Hrvaškega kartografskega društva septembra v Zagrebu,
- prizadevanja za uvedbo novega študijskega programa GIS in tematska kartografija v okviru »bolonjske reforme« na Fakulteti za humanistične študije v Kopru, Univerze na Primorskem,
- sodelovanje pri izidu Atlanta, faksimila prvega atlasa sveta v slovenskem jeziku,
- organizacija in izvedba dveh počitniških delavnic za otroke v okviru ZRC SAZU, na katerih je bil poseben dan namenjen temi Moj prvi zemljevid.

1. Osnovna aktivnost bo priprava in izvedba delavnice ICA komisije za gorsko kartografijo v Bohinju od 29. marca do 2. aprila. Izvedbi sledi tudi priprava in tisk zbornika prispevkov.

2. Ostale naloge pa bodo pretežno vezane na vzpostavitev rednih stikov in izmenjavo informacij med člani sekcije (vzpostavitev spletne podstrani pri ZGS in vzpostavitev foruma – spletne klepetalnice), seveda pa bodo tudi posamezne za sekcijo in ZGS pomembne aktivnosti posameznih članov:
- aktivna udeležba na GICON 2006 - Central European Cartographic Conference, julija na Dunaju,
- udeležba na tradicionalnem strokovnem posvetu Hrvaškega kartografskega društva.

3. Glede na začetek prenove študijskih programov fakultet (v skladu z Bolonjsko reformo) bomo skušali aktivno sodelovati in zagovarjati vlogo kartografije v študijskih programih FGG in preostalih fakultet v Sloveniji.